Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 Наукова діяльність

​​​Наявність на всіх кафедрах факультету широко відомих, активно працюючих наукових шкіл і напрямів є запорукою високопрофесійної підготовки студентів, а максимально рання участь студентів у серйозних наукових дослідженнях — унікальної відмінною рисою класичної університетської освіти.

Студенти факультету мають значні успіхи в науці, різних конкурсах і олімпіадах з математики і програмування. Молоді співробітники та студенти кафедри (починаючи з 3 курсу) беруть участь у наукових і навчально-методичних дослідженнях і роботах. За останні роки вони неодноразово ставали переможцями і призерами конкурсів наукових робіт Національної академії наук України та багатьох інших престижних наукових конкурсів, отримували гранти від закордонних ВНЗ.

Наукова діяльність на факультеті здійснюється переважно в рамках окремих кафедр за основними напрямками їх спеціалізації:

На кафедрі математичного аналіза і теорії функцій ведуться дослідження з напрямів:

 • «Теорія функцій», який включає гармонійний аналіз і теорію наближень функцій поліномами: ряди та інтеграли Фур’є, позитивно певні функції і сплайни, прямі теореми про наближення функцій многочленами з різними обмеженнями, проблему Помпейю та її застосування до різних питань теорії функцій і інтегральної геометрії;
 • «Теорія операторів» включає теорію розширень операторів, інтерполяційні задачі, проблему моментів, спектральну теорію диференціальних операторів: обернені задачі, подобу операторів, питання повноти системи кореневих векторів.

На даний час на кафедрі діють 3 щотижневих семінару:

 1. гармонійний аналіз і теорія наближень функцій
 2. теорія розширень операторів 
 3. спектральна теорія операторів

За останні 10 років на кафедрі сформувався новий науковий напрям: інтегральна геометрія та гармонічний аналіз.

На кафедрі вищої математики і методики викладання математики розроблюються наступні напрями досліджень:

 • «Метод інваріантних співвідношень у побудові рішень рівнянь динаміки твердого тіла» 
 • «Алгебраїчні системи та їх подання» 
 • «Управління якістю математичної освіти на основі моніторингових досліджень» 
 • «Евристичні конструкції в системі навчальної діяльності»

Щорічно співробітники кафедри публікують близько 50 наукових і науково-методичних робіт.

На кафедрі прикладної математики і теорії систем управління наукова робота характеризується наступними напрямками:

 • питання розпізнавання образів у загальній постановці проектування інтелектуальних та управляючих систем, проблеми технічного зору та робототехнічних комплексів;
 • всебічний розвиток інформаційних технологій у галузі досліджень конструювання і використання баз даних і пов’язаних з цим прикладних і теоретичних питань, розробка прикладних програмних комплексів.

У напрямі розробки прикладних програмних комплексів, конструювання та використання баз даних кафедра тісно співпрацює з кафедрою інформаційних систем управління Донецького національного університету. На кафедрі теорії ймовірностей і математичної статистики розвивається теоретико-ймовірнісний напрямок наукових досліджень, який орієнтується на задачі актуарної та фінансової математики, прикладні питання теорії випадкових процесів.

У 2000 році при кафедрі був організований науковий журнал «Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика», який віднесено до переліку фахових видань. 

Діє наукова аспірантура і докторантура за наступними спеціальностями.

Аспірантура:

 • 01.01.01 «Математичний аналіз»
 • 01.01.02 «Диференціальні рівняння»
 • 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»
 • 01.02.01 «Теоретична механіка»
 • 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
 • 08.00.10 «Статистика»
 • 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
 • 13.00.02 — «Теорія та методика навчання математики»

Докторантура:

 • 01.01.01 «Математичний аналіз»
 • 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
 • 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Значна частина викладачів факультету пройшли на кафедрах традиційний шлях дипломник — аспірант — кандидат наук.

Факультет має наукові зв’язки з установами Академії наук України: Інститутом математики (м. Київ), Інститутом механіки (м. Київ), Інститутом прикладної математики і механіки (м. Донецьк), — та іншими університетами України (м. Київ, м. Львів, м. Одеса), із Софійським університетом (Болгарія), з Мансурським університетом (Єгипет), Московським університетом і Університетом Дружби народів Росії та ін.

Факультет бере участь та проводить республіканські і міжнародні конференції. Викладачі, аспіранти і студенти регулярно виступають з докладами щодо результатів власних наукових досліджень.